Regulamin wykupu składek członkowskich Polskiego Związku Wędkarskiego
i opłat od niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sprzedaż składek członkowskich  i opłat od niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim dostępna jest pod adresem internetowym www.katowice.pzw.org.pl i prowadzona jest przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice  NIP 954-10-01-441,
za pośrednictwem serwisu do zarządzania płatnościami PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 779-236-98-87

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Okręgiem PZW w Katowicach zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu składek członkowskich lub opłat od niezrzeszonych, tj:

a) rejestracji Kupującego,

b) złożenia przez Kupującego zamówienia online,

c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.

3. Dokonanie zakupu składek członkowskich lub opłat od niezrzeszonych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Kupującego, aktualnych zasad amatorskiego połowu ryb wędką oraz przepisów określających warunki wędkowania na wodach Okręgu PZW w Katowicach.

4. Przy zakupie online składek członkowskich lub opłat od niezrzeszonych, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Okręg PZW w Katowicach

5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu do zarządzania płatnościami PayPro SA.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż składek członkowskich nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

7. Zezwolenia wydawane do zakupionych w serwisie składek członkowskich lub opłat od niezrzeszonych
jest imienne.

8. Zezwolenia imienne dla obywateli polskich, bez karty wędkarskiej są nieważne. Osoby do lat 14 zwolnione są z posiadania karty wędkarskiej. Dla cudzoziemców czasowo przebywających w Polsce wymagany jest dowód tożsamości.

9. Okręg PZW w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnych lub nieprawdziwych danych Kupującego w formularzu zamówienia.

10. Po dokonaniu płatności, Kupujący niezwłocznie otrzyma zezwolenie w wersji elektronicznej, które należy wydrukować. Za brak zezwolenia wędkarz może zostać ukarany.

11. W przypadku nie stosowania się do określonych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb, zastrzega się prawo do zatrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i rejestru na okres jego wydania przez osoby uprawnione.

§ 2

Reklamacje i zwrot 

1. Okręg PZW w Katowicach będzie rozpatrywał reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od jej złożenia na adres e-mail Operatora, w sytuacji gdy:

a) e-zezwolenie zawiera błędy, jest niekompletne bądź zawiera wady uniemożliwiające korzystanie
z e-zezwolenia,   

b) zaistniały inne okoliczności uniemożliwiających skorzystanie z Serwisu lub dokonania zakupu
e-zezwolenia,

2. Nie ma możliwości zmiany terminu obowiązywania, ani rodzaju zakupionego e-zezwolenia

3. Zgodnie z Uchwałą nr 269/IX/2020 z 19 września 2020 r. Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 20 września 2019 r. składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi. 

§ 3

Ochrona danych Kupującego 

1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) poprzez rejestrację w serwisie sprzedaży online, Kupujący wyraża zgodę
na przechowywanie i przetwarzanie przez operatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do wydania zezwolenia na amatorski połów ryb.

2. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w Ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

3. Okręg PZW w Katowicach nie gromadzi danych osobowych użytkowników niniejszej Witryny, z wyjątkiem ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystywaniem tzw. „cookies” (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia
z Witryną). Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na Witrynie, co z kolei umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.   

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Składki członkowskie, opłaty dla niezrzeszonych i wydane na ich podstawie  zezwolenia zakupione
za pośrednictwem serwisu internetowego nie mogą być kopiowane i udostępniane innym osobom.

2. Okręg PZW w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet,
za pośrednictwem, której dokonywany jest zakup składek członkowskich lub opłat dla niezrzeszonych przez Kupującego. Okręg PZW w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów, sposób ich konfiguracji, ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet oraz działanie banków, za pośrednictwem których dokonywana jest płatność.

3. Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej: www.katowice.pzw.org.pl 

4. Okręg PZW w Katowicach jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

5. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.), Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla członka Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1) Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa,
ul. Twarda 42.

2) Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice.

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Katowicach jest możliwy:

- w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach  ul. Wróblewskiego 35,
40-214 Katowice,

- pod numerem telefonu 322-038-112 w. 16,

- pod adresem e-mail: inspektor@pzw.com.pl

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa  w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 6 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający.

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiot przetwarzający dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków statutowych i tym samym przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego.

8) Dane osobowe będą udostępniane na portalu internetowym pzw.com.pl w związku z organizacją zawodów oraz innych imprez wędkarskich.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Klauzula informacyjna dla osób niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1) Administratorem danych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Katowicach jest możliwy:

- w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach ul. Wróblewskiego 35,
40-214 Katowice,

- pod numerem telefonu 322-038-112 w. 16,

- pod adresem e-mail: inspektor@pzw.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania elektronicznego zezwolenia na amatorski połów ryb.

4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat w oparciu  o uzasadniony interes realizowany przez Administratora

5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować brakiem możliwości wydania zezwolenia na amatorski połów ryb.

7) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.